Propisi


 

Прописи који регулишу рад Дома:
 
01. Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, бр.18/2010 и 55/2013)
02. Закон о раду (,,Сл. гласник РС”, бр. 24.2005, 61.2005, 54.2009, 32.2013 и 75.2014)
03. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник РС", бр.101/2005 и 113/2017.)
04. Статут 25.12.2019.
05. Колективни уговор 27.05.2015.
06. Кућни ред Дома 30.08.2019.
07. Правилник о понашању 28.02.2013.
08. Пословник о раду Педагошког већа 12.12.2012.
09. Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Педагошког већа 28.12.2012.
10. Правилник о кретању странаца 28.12.2013.
11. Правилник о коришћењу службених возила 28.02.2013.
12. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 13.09.2010.
13. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова  08.12.2016.
14. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 13.09.2010.
15. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања 18.09.2015.
16. Правилник о службеним путовањима 18.09.2015.
17. Правила заштите од пожара 21.09.2017.
18. Пословник о раду Управног одбора 30.09.2013.
19. Правилник о награђивању и оцењивању запослених 29.12.2015.
20. Упутство о управљању сукобом интереса 30.10.2019.
21. Правилник о поступању у установи у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање  13.09.2019.
22. Одлука о формирању тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања од 05.04.2019./29.08.2019.
23. Обавезе васпитача у току радног времена од 05.11.2019.
24. Документ о вредновању сталног стручног усавршавања 19.09.2019. 
25. Правилник о канцеларијском и архивском пословању 30.01.2015.
26. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 28.01.2016.
27. Правилник о организацији буџетског рачуноводства 28.02.2014.
28. Правилник о раду уметничке колоније ПАЛЕТА 25.02.2008.
29. Правилник о информационо комуникационом систему 25.12.2019.
30. Правилник о организацији рада у Дому ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд током трајања ванредног стања
 
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ:
 

1. Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласникРС", бр. 18/10 и 55/13, 27/2018) и важећа подзаконска акта која га ближе уређују.

2. Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 25/93, 21/94, 4/95, 31/00, 106/05);

3. Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -испр., 108/13, 142/14, 68/15 -др. закони 103/15);

4. Закон о Буџету Републике Србије за 2019.годину ("Сл. гласник РС", бр. ;

5. Закон о Буџету Републике Србије за 2018.годину ("Сл. гласник РС", бр. ;

6. Закон о јавним службама ("Сл. гласникРС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 -др. закон, 81/05 -испр. др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14-др. закон);

7. Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и75/14);

8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05 -др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и142/14);

10. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и59/15);

11.Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр.21/15);

12. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15 и81/16 -одлука УС);

13. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и32/13);

14. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. Гласник РС", бр. 34/01, 62/06 -др. закон,63/06 -испр. др. закона, 116/08 -др. закони, 92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13,99/14 и21/16 -др.закон);

15. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Службенигласник РС”, бр.116/14);

16. Закон о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15);

17. Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и105/14) и подзаконска акта која их ближе уређују;

18. Закон о опшем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16);

19. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и68/15) и подзаконски акти везани за примену закона о јавним набавкама;

20. Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈи57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93и"Сл. лист СЦГ", бр. 1/03-Уставна повеља);

21. Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07,93/12, 108/13, 6/14 -усклађени дин. изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн., 83/2015 и5/16 -усклађенидин.изн.);

22. Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 -др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,  91/11 -одлука УС, 7/12 -усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 -одлука УС, 8/13- усклађени дин.изн., 47/13, 48/2013 -испр., 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 57/14, 68/14 -др. закон, 5/15 -усклађени дин. изн., 112/15 и5/16 -усклађени дин.изн.);

23. Закон о безбедности хране ("Сл. гласникРС", бр. 41/09);

24. Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/14и6/16 -др. закон);

25. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Сл. гласник РС", бр. 92/11);

26. Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 -др. закон, 93/12 и 84/15);

27. Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС", бр. 107/05, 72/09 -др. закон,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и106/15);

28. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласникРС", бр. 41/09,53/10, 101/11, 32/13 -одлука УС, 55/14, 96/15 -др. закон и 9/16 -одлука УС);

29. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и20/15) – и важећа подзаконска акта;

30. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС", бр. 30/10);

31. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 -др. закон, 72/09-др. закон, 43/11 -одлука УСи14/16);

32. Закон о отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и14/16);

33. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет („Сл.гласник РС“ бр 49/15);

34. Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл.гласник РС“ бр 65/15);

35. Правилник о измени правилника о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл.гласник РС“бр    95/15);

36. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл.гласникРС“ бр: 68/15):

37. Исправка закона о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 79/15);

38. Зaкон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла ("Сл. гласник РС"бр. 25/96 и101/05).

39. Правилник о измени правилника о условима и начину формирања цена услуга, смештаја, исхране и пића бр.1378 од 27.04.2018.године.

40. Закон о заштити података о личности ("Сл.гласник РС", бр. 87/2018)